EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Turun kaupunki» Pohjois-Pohjanmaa ja Oulun lääni» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» KuntaliittoTEVAAMMATILLISET OPPILAITOKSETJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» DETERMINE» EQUIPOP» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
          
KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA


Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011 julkaistu


Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 (pdf-muodossa)

Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmassa määritellään käytännön toimintalinjat sosioekonomisten terveyserojen vähentämiselle. Erillinen toimintaohjelma katsottiin tarpeelliseksi, koska terveyserot ovat osoittautuneet vaikeaksi terveys- ja yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi. Terveyserojen vähentyminen on ollut Suomen terveyspolitiikan tavoitteena jo parin vuosikymmenen ajan, mutta tavoitetta ei ole saavutettu, vaan erot ovat osittain jopa kasvaneet.
 
Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma kytkeytyy tiiviisti hallituksen Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan. Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma toteuttaa osaltaan myös terveyspolitiikkaa pitkällä aikavälillä linjaavan Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitetta, jonka mukaan ammattiryhmien sekä koulutusryhmien välisten kuolleisuuserojen pitäisi pienentyä viidenneksellä vuoteen 2015 mennessä.
 
Toimintaohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2006 pääministeri Vanhasen I hallituksen sosiaalipoliittisen ministerityöryhmän toimeksiannosta kansanterveyden neuvottelukunnassa. Valmistelussa on kuultu laajaa joukkoa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista, kunnista, terveyspalvelujärjestelmästä sekä kansalais- ja ammattijärjestöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhanke TEROKAn asiantuntijoilla on ollut tärkeä rooli toimintaohjelman suunnittelussa ja valmistelussa.
 
Toimintaohjelman tavoitteena on sosioekonomisten väestöryhmien välisten erojen väheneminen työ- ja toimintakyvyssä, koetussa terveydessä, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa. Terveyseroja pyritään vähentämään siten, että terveydeltään huonommassa asemassa olevien terveydentila lähentyy paremman terveyden saavuttaneiden ryhmien terveyden tasoa. Terveyserojen väheneminen vaikuttaa myönteisesti koko kansanterveyteen, palvelujen turvaamiseen väestön ikääntyessä, työllisyysasteen nostamiseen sekä kustannusten hillintään.
 
Väestöryhmätasolla tapahtuvat terveyden muutokset edellyttävät usein pitkähköä aikaväliä. Terveyserojen kaventaminen vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä työtä ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä. On puututtava terveyserojen taustalla oleviin sosiaalisiin syytekijöihin ja prosesseihin. Tässä ohjelmassa terveyserojen vähentymistavoitteeseen pyritään seuraavien päälinjojen kautta:
  • Vaikuttamalla yhteiskuntapoliittisilla toimilla köyhyyteen, koulutukseen, työllisyyteen ja asumiseen 
  • Tukemalla terveellisiä elintapoja koko väestössä ja erityisesti niissä  väestöryhmissä, joissa epäterveelliset elintavat ovat yleisiä 
  • Parantamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoista ja tarpeenmukaista  saatavuutta ja käyttöä
Näihin tavoitteisiin pyrkiminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta edellyttävät luotettavaa tietopohjaa ja tehokasta tiedonvälitystä,
joita varten
  • kehitetään terveyserojen seurantajärjestelmää
  • vahvistetaan tietopohjaa 
  • kehitetään koulutusta ja viestintää koskien terveyseroja ja niiden  kaventamista
 
Toimintaohjelmassa on esitetty 15 toimenpidettä. Nämä edustavat terveyserojen kannalta keskeisimpiä toimia, joiden ei ole katsottu etenevän riittävän vahvasti muualla. Toimenpiteet on valittu siten, että ne voidaan aloittaa ja osin myös toteuttaa kuluvan hallituskauden aikana. Ohjelma tavoittelee kuitenkin pitemmän aikavälin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja monet tavoitteet ulottuvat hallituskauden ohi.
 
Terveyseroihin vaikutetaan monissa meneillään olevissa ohjelmissa ja hankkeissa joko suoraan tai välillisesti. Toimintaohjelmaan on koottu näistä sellaisia toimenpiteitä, joita halutaan tämän ohjelman myötävaikutuksella vahvistaa. Toimintaohjelman tehtävänä on myös huolehtia siitä, että asianomaisilla toimijatahoilla kiinnitetään huomiota eri väestöryhmiin kohdistuviin vaikutuksiin.
 
Toimintaohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten on tehty tarkennettu toimeenpanosuunnitelma, josta käyvät ilmi myös seurannassa ja arvioinnissa käytettävät tulos- ja prosessiosoittimet. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman toimeenpanosta sekä sen seurannasta ja arvioinnista. Kansanterveyden neuvottelukunta toimii ohjelman ohjausryhmänä. STM:n hallinnonalan tutkimuslaitokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) osallistuvat toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Tutkimuslaitosten asiantuntijatuki kanavoidaan laitosten Terveyserojen kaventamisen yhteistyöhanke TEROKAn kautta.


Lisätietoja:
Eila Linnanmäki                          
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
PL 30
00271 Helsinki   
etunimi.sukunimi@thl.fi              
020 6100 8581                         
Päivtetty 25.3.2009