EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
TEVA

TEVA-hanke: Sosioekonomiset terveyserot huomioon ottava terveysvaikutusten arviointi


Taustaa

Terveyserovaikutusten arvioinnilla (TEVA) pyritään siihen, että väestön terveyteen ja terveyden jakautumiseen vaikuttavat tekijät otetaan paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. On tarpeen korostaa terveyserovaikutusten tarkastelua osana terveysvaikutusten arviointia, jotta huomiota kiinnitettäisiin selvästi myös terveyden jakautumiseen. Sosioekonomisten terveyserojen syntyyn vaikuttavat päätökset kaikilla eri hallinnonaloilla, ei pelkästään terveyssektorilla. Tämä menetelmä soveltuukin hyvin terveyserojen huomioon ottamiseen nimenomaan eri hallinnonaloilla ja tasoilla. Terveyserot huomioon ottavasta Terveysvaikutusten arvioinnista on hyviä kokemuksia muista maista, joissa sitä (HIIA - Health Inequality Impact Assessment tai EFHIA - Equity focused Health Impact Assessment) on käytetty ja kehitetty pitempään (mm. Englanti, Wales, Ruotsi, Alankomaat, Australia ja Uusi-Seelanti). TEVA on eräs keino terveyserojen kaventamiseksi. Sosioekonomiset terveyserot huomioon ottava terveysvaikutusten arviointi (TEVA) on osa Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen yhteistä TEROKA-hanketta.

TEVA-osahankkeen tavoitteet
 • tehdä tunnetuksi terveyserot huomioon ottavaa terveysvaikutusten arviointia Suomessa välittämällä muiden maiden kokemuksia 
 • integroida TEVA osaksi terveysvaikutusten arviointia
 • pyrkiä lisäämään tietoisuutta terveys- ja terveyserovaikutuksista Suomessa: valtakunnallisesti, eri sektorilaitoksissa (KTL, TTL, jne.), kuntatasolla, järjestöissä jne.
 • selvittää tehtyjen terveyserovaikutusten arviointien tuloksia; mitä saatu aikaan?
TEVA-ohjausryhmä:
Päivi Husman (TTL), Elisa Hyvönen (KTL), Risto Kaikkonen (KTL), Tapani Kauppinen (Stakes), Ilmo Keskimäki (Stakes), Urpo Kiiskinen (KTL), Taru Koivisto (STM), Pirjo Koskinen-Ollonqvist (TEKRY), Hannele Palosuo (Stakes), Tuula Putus (STM), Tuulia Rotko (Stakes), Marita Sihto (Stakes), Timo Ståhl (Stakes), Pia Verkasalo (KTL)

Työsuunnitelma
 • menetelmän esittelyä seminaareissa, työpajoissa, jne.
 • asiantuntijaseminaarin järjestäminen ja raportointi, Helsinki 21.-22.3.2207 (seminaarin ohjelma ja materiaalit)
  • Seminaarin tarkoituksena on tehdä tunnetuksi terveyserot huomioon ottavaa terveysvaikutusten arviointimenetelmää. 
  • Osallistujia laajasti eri tahoilta (tasoilta ja aloilta) ja erityisesti välittäjiä/avainhenkilöitä, jotka vievät asiaa eteenpäin. 
  • Pyritään antamaan tilannekatsaus siitä, "missä mennään käytännössä Suomessa?"
  • Kehitetään yhdessä työkalua; "Mikä olisi hyvä tapa toimia Suomessa?"
 • tuottaa ennakkomateriaalia seminaarin tueksi 
  • materiaalia TEVAsta: kooste muiden maiden kokemuksista
  • 'Kohti terveyserot huomioon ottavaa terveysvaikutusten arviointia Suomessa' -luonnos
 • TEVA-tiedon kokoaminen verkkosivuille
 • pilottikokemusten kerääminen: kuntatasolla ja valtakunnantason hankkeista
Päivitetty 26.04.2007