EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaTietoa terveyseroistaTERVEYSERORAPORTTITIETOPAKETIT» KalvosarjatESITYKSET JA TUTKIMUKSETKIRJALLISUUS» Kotimainen» UlkomainenTERVEYSEROISTA MUUALLALinkitYhteystiedotIn English
   
Kotimainen


Kansallisia dokumentteja


STM (1986) Terveyttä kaikille vuoteen 2000. Suomen terveyspolitiikan pitkän aikavälin tavoite- ja toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

STM (1993) Terveyttä kaikille vuoteen 2000. Uudistettu yhteistyöohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

STM (2001). Terveys 2015 -kansanterveysohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2001:4, Helsinki.

STM (2003) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005. Väestön terveydentila -ryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:6, Helsinki.

STM (2004) Työterveys 2015. Työterveyshuollon kehittämislinjat. Valtioneuvoston periaatepäätös. Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2004:3, Helsinki.

VNK (2007) Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2007, Helsinki.


Kotimaisia julkaisuja terveyseroista


Aro H., Koskinen S., Martelin T., Nuorti P., Ostamo A., Pekkanen J., Prättälä R., Salomaa V., Talala K. ja Uutela A. Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen terveyden edistämisen painopisteeksi. Kansanterveys 2004:1:2-3.

Aromaa A. ja Koskinen S. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002. Helsinki 2002.
 
Forssas E., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., MAnderbacka K., Prättälä R., Sihto M. ja Valkonen T. (1999) Sosioekonomisten terveyserojen syyt ja erojen supistaminen - bibliografia suomalaisista tutkimuksista. Stakes. Aiheita 40/1999. Helsinki.

Helakorpi S., Patja K., Prättälä R., Aro A.R. ja Uutela A. (2003) Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2003. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B17/2003. Helsinki 2003.

Huurre T., Aro H. ja Rahkonen O. (2003a) Well-being and health behaviour by parental socioeconomic status. A follow-up study of adolescents aged 16 until age 32 years. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 38:249-255.

Huurre T., Rahkonen O. ja Aro H. (2003b) Terveydentilan ja terveyskäyttäytymisen sosioekonomiset erot nuoruudesta aikuisuuteen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 40:154-162.

Häkkinen U. (2003) Lääkärissäkäynnit jakautuneet Suomessa eriarvoisesti. CHESS Online 2003:3. www.stakes.fi/chess

Jäntti M., Martikainen P. ja Valkonen T. (2000) When the Welfare State Works: Unemployment and Mortality in Finland. In Cornia G.A. & Paniccià R. (Eds.) The Mortality Crisis in Transitional Economies. Oxford University Press, Great Britain. s. 351-369.

Kaikkonen R. Selittävätkä työolot sosioekonomisia terveyseroja? Tutkimus Helsingin kaupungin työntekijöistä. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2006.

Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. (2002) Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki.

Karvonen S. ja Rahkonen O. (2002) Tupakka ja terveyden eriarvoisuus. Teoksessa Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki. s. 83-99.

Keskimäki I. (1997) Social Equity in the Use of Hospital Inpatient Care in Finland. Stakes Research Reports 84. Gummerus, Jyväskylä.

Keskimäki I., Aalto A.-M., Häkkinen U., Klaukka T., Manderbacka K., Reunanen A. ja Vehko T. (2004) Sepelvaltimotauti ja eriarvoisuus. Kyselytutkimus sepelvaltimotautia sairastavien oireilusta, hoidosta ja elämäntavoista. Stakes, raportteja 286/2004. Gummerus, Saarijärvi.

Keskimäki I., Koskinen S. ja Teperi J. (2002) Terveyspalvelujen mahdollisuudet kaventaa terveyseroja. Teoksessa Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki, s. 281-299.

Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Sihto M., Kangas I. ja Manderbacka K. (2002) Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen. Teoksessa Heikkilä M. ja Kautto M. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2002. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Gummerus, Jyväskylä. s. 352-371.

Kivelä K., Lahelma E. ja Valkonen T. (2000) Health of Disadvantaged Groups in Finland. Themes from Finland. Stakes, Themes 3/2000. Helsinki.

Kivelä K., Lahelma E., Roos E., Tuominen T., Dahl E., Diderichsen F., Elstadt J.I., Lissau I., Lundberg O., Rahkonen O., Rasmussen N.K. ja Åberg Yngwe M. (2001) Sairastavuuden väestöryhmittäiset muutokset Pohjoismaissa 1980- ja 1990-luvuilla. Suomen Lääkärilehti 56 (2):155-161.

Koskinen S. Sosiaaliset erot suomalaisten terveyden kehityksessä. ETENE-julkaisuja 10, s. 16-21. Helsinki 2004.

Koskinen S. Terveyden eriarvoisuus Suomessa. Kunnallislääkäri 2004;19(:6):16-19.

Koskinen, S ja Valkonen T. (1998) Miten vähennetään sydän- ja verisuonitautien sosiaalisia vaaratekijöitä? Teoksessa  Konsensuskokous suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi 25.-27.11.1997: asiantuntija-alustukset. Suomen Sydäntautiliitto, Helsinki 1998.
 
Koskinen S. ja Teperi J. (toim.) (1999) Väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Stakes, Jyväskylä.

Koskinen S. ja Teperi J. (1999) Voidaanko terveyseroja kaventaa? Teoksessa Koskinen S. ja Teperi J. (toim.) Väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Stakes, Jyväskylä.

Koskinen S ja Martelin T. (2007) Nykyiset kansanterveysongelmat ja mahdollisuudet niiden torjumiseen. Teoksessa Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2007, Helsinki.

Lahelma E. (2000) Terveydentila ja sosiaalinen rakenne. Teoksessa Kangas I., Karvonen S. ja Lillrank A. (toim.) Terveyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus, Helsinki, s. 134-153.

Lahelma E. ja Koskinen S. (2002) Suomalaisten suuret sosioekonomiset terveyserot - haaste terveys- ja yhteiskuntapolitiikalle. Teoksessa Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki, s. 21-44.

Lahelma E., Keskimäki I. ja Rahkonen O. (2002) Income maintence policies: The example of Finland. In Mackenbach J. and Bakker, M.,(Eds.) Reducing Inequalities in Health: A European Perspective. Routledge, London, p. 67-76.

Lahelma E., Kivelä K., Roos E., Tuominen T., Dahl E., Diderichsen F., Elstad J.I., Lissau I., Lundberg O., Rahkonen O., Rasmussen N.K. ja Åberg Yngwe M. (2002) Analysing changes of health inequalities in the Nordic welfare states. Social Science & Medicine 55:609-625.

Leppo K. (1995) Health for All in a Pilot Country: The Case of Finland. Teoksessa Harrington P. and Ritsatakis A. (ed.): European Health Policy Conference: Opportunities for the Future. Vol. III, WHO European Office, Copenhagen, s. 70-82.

Manderbacka K., Forssas E., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. (2000) Sosioekonomisten terveyserojen supistaminen - suomalaisen tutkimuksen painopistealueet 1970-1998. Stakes, aiheita 9/2000. Helsinki.

Martelin T., Koskinen S. ja Aromaa A. (2002) Terveyden ja toimintakyvyn vaihtelu asuinalueen, koulutuksen ja siviilisäädyn mukaan. Teoksessa Aromaa A. ja Koskinen S. (toim.) Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset. Kansanterveystieteen laitoksen julkaisuja B3/2002, Helsinki, s. 93-102.

Martelin T., Koskinen S., Kestilä L., Aromaa A. (2005) Terveyden ja toimintakyvyn vaihteluk asuinalueen, koulutuksen ja kotitaloustyypin mukaan. Teoksessa: Koskinen S., Kestilä L., Martelin T. ja Aromaa A. (toim.) Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset 18-29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B7/2005, s. 134-148.

Martelin T., Koskinen S. ja Lahelma E. (2005) Väestöryhmien väliset terveyserot. Teoksessa Aromaa A., Huttunen J., Koskinen S. ja Teperi J. (toim.) Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, s. 266-276.

Martelin T., Koskinen S. ja Valkonen T.(2005) Kuolleisuus. Teoksessa: Aromaa A., Huttunen J., Koskinen S. ja Teperi J. (toim.) Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, s. 117-129.

Martelin T., Sainio P. ja Koskinen S. (2005) Koulutuksen ja siviilisäädyn mukaiset erot 30-64-vuotiaiden suomalaisten tomintakyvyssä. Kuntoutus 28(:1):12-26.

Martikainen P., Mäkelä P., Koskinen S. ja Valkonen T. (2001) Income differences in mortality: a register-based follow-up study of three million men and women. Int J Epidemiol 30:1397-405.

Martikainen P., Martelin T., Nihtilä E., Majamaa K. ja Koskinen S. (2005) Increasing differences in mortality by marital status from 1975 to 2000: changes in sociodemographic, household and cause of death structure. Population Studies 59(:1):99-115.

Mäkelä P. (1999) Alkoholiin liittyvät kuolemat: yleisyys ja yhteys sukupuoleen ja sosioekonomiseen asemaan. Stakes, Helsinki.

Mäkelä P., Holmila M. ja Kaukonen O. (2002) Päihteet ja päihdepolitiikka. Teoksessa Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. (2002) Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki, s. 101-122.

Palosuo H., Sihto M., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Manderbacka K. ja Prättälä R. (2004) Eriarvoisuus ja terveyspolitiikka. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 12/2004, Helsinki.

Palosuo H., Sihto M., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Manderbacka K., Prättälä R. ja Linnanmäki E. (2005) Monet maat etsivät keinoja terveyserojen kaventamiseen. Dialogi 5/2005, s. 18-21.

Palosuo H., Sihto M., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Manderbacka K., Prättälä R. ja Linnanmäki E. (2005) Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen Ruotsissa, Hollannissa ja Englannissa. Kansanterveys 6/2005, s. 9-10.

Pensola T. (2003) From Past to Present: The Effect of the Lifecourse on Mortality, and Social Class Differences in Mortality in Middle Adulthood. Yearbook of Population Research in Finland XXXIX. Population Research Institute.

Prättälä R., Forssas E., Koskinen S. ja Sihto M. (1999) Eriarvoisuus ja terveyden edistäminen - suomalaisten terveyskäyttäytymisinterventioiden arviointia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 36:296-300.

Prättälä R. (2005) TEROKA keksii keinoja tasoittaa kansalaisten terveyseroja. Sairaanhoitaja 5/2005, s. 20.

Rahkonen O., Talala K., Laaksonen M., Lahelma E., Prättälä R. ja Uutela A. (2004) Suomalaisten koettu terveys parantunut, terveyden koulutuserot säilyneet 1979-2002. Suomen Lääkärilehti 20/2004, s. 2159-2163.

Salomaa V., Laatikainen T., Tapanainen H., Jousilahti P. ja Vartiainen E. (2003) Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden sosioekonomiset erot. Suomen Lääkärilehti 58(33):3187-3191.

Sihto M. ja Palosuo H. Terveyserojen kaventaminen - toivetta vai realismia. Kansanterveys 2004:1:14.

Sihto M. (2003) Onko terveyserojhen kaventaminen mahdollista? Yhteiskuntapolitiikka 68 (5):538-546.

Sihto M. ja Keskimäki I. (2003) Does a policy  matter? Assessing the Finnish health policy in relation to its equity goals. Critical Public Health 10 (2): 273-286.

Sihto M., Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Lahelma E., Manderbacka K. ja Prättälä R. (2002) Terveyserojen kaventmiskeinot käyttöön. Teoksessa Kangas I., Keskimäki I., Koskinen S., Manderbacka K., Lahelma E., Prättälä R. ja Sihto M. Kohti terveyden tasa-arvoa. Edita, Helsinki, s. 325-330.

Sihto M. ja Palosuo H. (2005) Eriarvoisuus vaarantaa terveytesi. Terveyssanomat 2/2005.

Teperi J. (2004) Kuka saa terveyspalveluja? Teoksessa Heikkilä M. ja Roos M. (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Gummerus, Saarijärvi, s. 106-120.

Valkonen T, Martelin T, Rimpelä A, Notkola V, Savela S. Sosioekonomiset kuolleisuuserot 1981-90. Väestö 1992:8. Tilastokeskus, Helsinki 1992.

Valkonen T., Martikainen P., Jalovaara M., Koskinen S., Martelin T. ja Mäkelä P. (2000) Changes in socioeconomic inequalities in mortality during an economic boom and recession among middle-ages men and women in Finland. Eur J Public Health10:274-280.

Valkonen T., Ahonen H. ja Martikainen P. (2003) Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina. hyvinvointikatsaus 2/2003:12-18.

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4, Helsinki.
Päivitetty 25.5.2007