EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaTietoa terveyseroistaTERVEYSERORAPORTTITIETOPAKETIT» KalvosarjatESITYKSET JA TUTKIMUKSETKIRJALLISUUS» Kotimainen» UlkomainenTERVEYSEROISTA MUUALLALinkitYhteystiedotIn English
   
Ulkomainen

Ruotsi

SOU 1998:43. Hur står det till med folkhälsan i Sverige? Första steget mot nationella folkhälsomål.

SOU 1999:137. Hälsa på lika villkor - andra steget mot nationella folkhälsomål

SOU 2000:91. Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. Englanniksi: Health on equal terms - national goals for public health. Final Report by the Swedish National Committee for Public Health. Scandinavian Journal of Public Health, Supplement 57, 2001.

SOU 2000:91 Underlagsmaterialet.

Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. www.social.regeringen.se/sb/d/108/a/1259

Förslag till mål och indikatorer inom folkhälsoområdet. Huvudrapport 2003-03-31. Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem för det samlade folkhälsoarbetet (Socialdepartementet S2002/5085/FH), Dnr 02-0368. Statens Folkhälsoinstitut.

Englanti

DH (1998) Our Healthier Nation: A Contract for Health. The Stationery Office, London.

DH (1999) Saving Lives: Our Healthier Nation. Department of Health. HMSO, London (www.DH.gov.uk/ohn.htm, 2002).

DH (1999) Reducing Health Inequalities: An Action Report. Our Healthier Nation. Department of Health, London.

DH (2000) The NHS Plan. A plan for investment. A plan for reform. Department of Health, London.

DH (2001) Tackling Health Inequalities. Consultation on a Plan for Delivery. Department of Health, London. www.DH.gov.uk/healthinequalities/tacklinghealthinequalities.htm

DH (2002). Tackling Health Inequalities. The Results of the Consultation Exercise, Department of Health.

HM Treasury & DH (2002) Tackling Health Inequalities. 2002 Cross-Cutting Review.

(Erikseen myös Summary of the Cross-Cutting Review). HM Treasury and Department of Health. www.DH.gov.uk/healthinequalities/ccsrsummaryreport.htm.

DH (2003) Tackling Health Inequalities. A Programme for Action. Department of Health. www.DH.gov.uk/healthinequalities/programmeforaction

SU (2004) Alcohol Harm Reduction Strategy For England. Prime Minister's Strategy Unit. Cabinet Office.

Hollanti

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (1987), Health as a Focal Point. An abridged version of the Memorandum Health 2000. The Hague.

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (1989) Draft Main Document: Health Policy for the Years 1990-1995: Targetted Changes.

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (1992) A Strategy for Health, Netherlands Health Policy Document 1992, Rijswijk.

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (1995) Healthy and Sound. Framework for Health Policy in the Netherlands 1995-1998, Rijswijk.

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (2001) Policy Spearheads for 2001 and Beyond. Policy Agenda of the Ministry of Health, Welfare and Sport, The Hague.

National Contract for Public Health Care (2001) Declaration of Intent to Cooperate 2001-2003, Leiden.

Programme Committee SEGV II (2001). Programme Committee on Socio-Economic Inequalities in Health - Second Phase. Reducing Socio-Economic Inequalities in Health. (SEGV-II) Final Report and Policy Recommendations from the Dutch Programme Committee on Socio-economic Inequalities in Health - Second Phase. Health Research and Development Council of the Netherlands.

Kirjallisuutta

Ruotsi

Andréasson S. (Toim.) Den svenska supen i det nya Europa. Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut Rapport nr 2002:11. Växjö.

Arbetslivsfaktorer. (1999) Rapport från arbetsgruppen för arbetslivsfaktorer till Nationella folkhälsokommittén. Underlagsrapport nr. 1. Työryhmä Enochson P., Hogstedt C., Nilsson C., Theorell T. & Östlin P. Nationella folkhälsokommittén.

Arve-Parès B. (Ed.) (1998) Inequality in Health - A Swedish Perspective. Swedish Council for Social Research, Stockholm.

Bremberg P. (2002) Kan skolan minska ungdomars bruk av alkohol? Teoksessa Andréasson S. (Toim.) Den svenska supen i det nya Europa. Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut Rapport nr 2002:11. Växjö. s. 137-158.

Berensson K. (2002) Swedish Experience of HIA as a Policy Tool to Promote Equity at the Local Level. Teoksessa Kauppinen T., Sihto M. Wiman R. & Lintula A. (toim.) Human Impact Assessment. Report on the Seminar on Human Impact Assessment. Helsinki-Kellokoski, Finland, 24-25 January, 2002. Themes from Finland. Themes 4/2002. Stakes, Helsinki.

Boëthius G. (1998) En fortsatt minskning av tobaksbruket -möjligheter och svårigheter. Teoksessa Tobaken - folkhälsans största fiende? Nationella Folkhälsokommittén. Debatinnlägg av Göran Boëthius, Paul Nordgren, Måns Rosén och Bengt Haglund. Stockholm. S. 9-24.

Boström G. (2001) Chapter 6. Habits of Life and Public Health. Health in Sweden - The National Public Health Report 2001. Scandinavian Journal of Public Health 29 Suppl. 58: 133-166.

Boström G. & Rosén M. Measuring social inequalities in health - politics or science? Scandinavian Journal of Public Health 31(3):211-215, 2003.

Burström B., Diderichsen F., Östlin P. & Östergren P-O. (2002) Sweden. Teoksessa Mackenbach, J. & Bakker M. (Eds.) Reducing Inequalities in Health: A European Perspective, Routledge, London. s. 274-283.

Diderichsen F. (1998) Folkhälsa och politik. Teoksessa Med fokus på hälsan - HKB- Hur kan man beskriva Hälsokonsekvenser av politiska beslut? (1998) Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet. Stockholm. S. 10-14.

Diderichsen, F. (2003) Policies for Health Equity: An Ethical and Epidemiological Framework and Targets or a New National Health Policy in Sweden. In Adam Oliver (ed.): Health Care Priority Setting. Implications for Health Inequalities. Proceeding from a Meeting of the Health Equity Network. Nuffield Trust.

Diderichsen F., Evans T. ja Whitehead M.  (2001) The social basis of disparities. Teoksessa Evans T.,  Whitehead M., Diderichsen F., Bhuiya A., Wirth M. (toim.) Challenging health inequities: from ethics to action. Oxford University Press, New York.

Fritzell J. & Lundberg O. (2000) Välfärd, ofärd och ojämlikhet - levnadsförhållanden under 1990-talet. Statens Offentliga Utredningar 2000:41. Socialdepartementet. Rapport från Kommittén välfärdbokslut. Stockholm.

Hemström Ö. (2002) The contribution of alcohol to socioeconomic differentials in mortality - the case of Sweden. Teoksessa Norström T. (Toim.) Alcohol in Postwar Europe. Consumption, drinking patterns and policy responses in 15 European countries. Almqvist & Wicksell International, Stockholm. S. 177-184

Hogstedt C. & Lundberg I. (2002) Work-related policies and interventions. Teoksessa Mackenbach, J. and M. Bakker, Eds. Reducing Inequalities in Health: A European Perspective, Routledge, London. s. 85-103.

Krantz G. & Lundberg O. (2003) Health Equity Studies - en introduktion. Socialmedicinsk tidskrift nr 1/2003.

Levnadsvanor 1. (1999) Rapport från arbetsgruppen Levnadsvanor 1 till Nationella folkhälsokommittén. Underlagsrapport nr. 7. Työryhmä Lindberg J. Hanson B.S., Leifman H., Melander A., Nordgren O. & Östlin P. Nationella folkhälsokommittén.

Lundberg O. (1998) Exploring Causal Mechanisms That Generate Health Inequalities, Teoksessa

Arve-Parès B. (Ed.) (1998) Inequality in Health - A Swedish Perspective. Swedish Council for Social Research, Stockholm. S. 169-184.

Lundberg O. (1998) Om ohälsans ojämlika fördelning i dagens Sverige. Teoksessa En god hälsa - ett social privilegium? Debattinlägg av Olle Lundberg, Pernilla Ström och Göran Greider, Nationella Folkhälsokommittén, Stockholm. S. 7-46.

Lundberg O. (2003) Ojämlikhet och hälsa: Definitioner, mått, mekanismer och policyimplikationer. Socialmedicinsk tidskrift 1/2003.

Lundberg O. & Palme J.(2002) Editorial. Scandinavian Journal of Public Health

Palme J., Bergmark Å., Bäckman O., Estrada F., Fritzell J., Lundberg O., Sjöberg O., Sommestad L. & Szebehely M. (2003) A Welfare Balance Sheet for the 1990s. Final Report of the Swedish Welfare Commission. Scandinavian Journal of Public Health, Supplement 60. (Myös SOU: 2002, alkuperäinen ruotsiksi SOU: ).

Pearson T.A., Wall S., Lewis C., Jenkins P.L., Nafziger A. & Weinehall L. (2001) Dissecting the "black box" of community intervention: background and rationale. Scandinavian Journal of Public Health 29, Supplement 56: 5-12.

Pearson T.A., Wall S., Lewis C., Jenkins P.L., Nafziger A. & Weinehall L. (2001) Dissecting the "black box" of communtiy intervention: Lessons from community-wide cardiovascular disease prevention programs in the US and Sweden. Scandinavian Journal of Public Health 29, Supplement 56: 69-78.

Pettersson B. (1996) Mot en hälsopolitisk jämlikhetsstrategi. Internationella impulser och nationella initiativ. Teoksessa Eriksson Ch. (Ed.) Att överbygga hälsogapen i Sverige genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. En Rapport över pågående forsknings- och utvecklingsarbete vid Folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutet 1996:90. Stockholm. S. 73-85.

Sprengel V. (2001) Sättet att tänka har förändrats. Hälsokonsekvensbeskrivningar visar politikens effekt på folkhälsan. Landstingsvärlden 19/2001:16-17.

Tigerstedt C. (2002) Måste alkoholpolitiken omdefinieras? Teoksessa Paaso K., Tigerstedt C. & Österberg E. (toim.) I kläm mellan handel och hälsa. Nordisk alkoholpolitik i en global värld. Social och hälsovårdsministeriets stencilserie 2002:3. Helsingfors. S. 17-23.

Vallgårda, S. (2001) Governing people's lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Public Health 11(4): 386-392.

Vågerö D. (1998) Health Inequalities: Searching for Causal Explanations. Teoksessa Arve-Parès B. (Toim.) Inequality in Health - A Swedish Perspective. Swedish Council for Social Research, Stockholm. s. 25-39.

Wallin E. (2002) Lokalt folkhälsoarbete. Teoksessa Andréasson S. (Toim.) Den svenska supen i det nya Europa. Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut Rapport nr 2002:11. Växjö. S. 249-264.

Weinehall L., Hellsten G., Boman K., Hallmans G., Asplund K. & Wall S. (2001) Can a sustainable community intervention reduce the health gap? - 10-Year evaluation of a Swedish community intervention program for the prevention of cardiovascular disease. Scandinavian Journal of Public Health 29, Supplement 56:59-68.

Ågren G. (2001) The new Swedish national public health policy. Editorial. Scandinavian Journal of Public Health 29(4):246-247.

Ågren G. (2003) Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut 1003:57, 2:2 reviderade upplagan. www.fhi.se

Ågren G. (2004) Ett steg mot en ny folkhälsoinriktning. Esitteessä Vår roll. Statens folkhälsoinstitut, 2:a upplagan. Sandviken.

Östlin P. & Diderichsen F. (2001) Equity-oriented national strategy for public health in Sweden. A case study. Policy Learning Curve Series Number 1 (updated version, 2001). WHO Regional Office for Europe, Copenhagen & European Centre for Health Policy, Brussels.

Englanti

Acheson D. (1998) Independent Inquiry into Inequalities in Health. Report. Chaired by Sir Donald Acheson. The Stationery Office, London.

Bambra C., Fox D., Scott-Samuel A. (2003) Towards a New Politics of Health. Politics of Health Group Discussion Paper no. 1. www.liv.ac.uk/PublicHealth/Publications/publications01.html

Barnes, R. and A. Scott-Samuel (1999). The Acheson report: beyond parenthood and apple pie? Editorial. Journal of Epidemiology & Community Health 53(6): 322-323.

Barnes J., Broomfield K., Frost M., Harper G., McLead A., Knowles J. & Leyland A. (2003) Characteristics of Sure Start local programme areas: Rounds 1 to 4. National evaluation summary. NESS/SF/003. www.surestart.gov.uk

Bartley, M., Blane D. & Montgomery S. (1997). Socioeconomic determinants of health: Health and the lifecourse: why safety nets matter. Education and debate. BMJ 314: 1194-1196.

Benzeval M. (2002) England. In Mackenbach J. & Bakker M. (Eds.) Reducing inequalities in health: A European Perspective. Routledge, London & New York 2002. 201-213.

Benzeval M. (2003) The Final Report of the Tackling Inequalities in Health module. Department of Geography. Queen Mary University of London.

Benzeval M. & Meth F. (2002) Health Inequalities: A Priority at Crossroads. The Final report to the Department of Health. Department of Geography, Queen Mary University of London.

Bertram T., Pascal C., Bokhari S., Gasper M. & Holtermann S. (2002) Early Excellence Centre Pilot Programme. Second Evaluation Report 2000-2001. Department for Education and Skills. Research Report RR361. Queen's Printer. www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR361.pdf

Black, D., J. N. Morris, Smith C. & Townsend P (1980/1982). The Black Report. Inequalities in Health. Edited by P. Townsend and N. Davidson, Penguin Books, Middlesex.

Blane D., Bartley M. & Davey Smith G. (1998) Making Sense of Socio-economic Health Inequalities. Teoksessa Field D. & Taylor S. (Toim.) Sociological Perspectives on Health, Illness and Health Care. Blackwell Science, Bodmin, Cornwall. s. 79-96.

Black, D., Morris J.N., Smith C. & Townsend P. (1999). Better benefits for health: plan to implement the central recommendation of the Acheson report. Education and debate. BMJ 318 (7185): 724-727.

Bull J. & Hamer L. (2001) Closing the gap: setting local targets to reduce health inequalities. Health Development Agency.

Bynner J., Ferri E., Plewis I., Kelly Y., Marmiot M., Pickering K., Smith T. & Smith G. (1999) Report to Sure Start Unit. Sure Start Evaluation Development Project.

Davey Smith G., Dorling D., Mitchell R. & Shaw M. (2003) Health inequalities in Britain: continuing increases up to the end of the 20th century. Journal of Epidemiology and Community Health 56:434-435.

Davey Smith G., Morris J.N. & Shaw M. (1998) The independent inquiry into inequalities in health. Is welcome, but its recommendations are too cautious and vague. Editorial. BMJ 317:1465-1466.

Donkin A., Goldblatt P. & Lynch K. (2003) Inequalities in life expectacy by social class, 1972-1999. Health Statistics Quarterly 15: 5-15.

Douglas, M. and A. Scott-Samuel (2001). Addressing health inequalities in health impact assessment. Editorial. Journal of Epidemiology & Community Health 55(7): 450-451.

Exworthy M., Berney L. & Powell M. (2002) ‘How great expectations in Westminster may be dashed locally': the implementation of national policy on health inequalities. Policy and Politics 30:79-96.

Exworthy M., Stuart M., Blane D. & Marmot M. (2003) Tackling health inequalities since the Acheson Inquiry. The Policy Press, Bristol.

Graham H. (2004) Tackling Inequalities in Health in England: Remedying Health Disadvantages, Narrowing Health Gaps or Reducing Health Gradients? Journal of Social Policy 33:115-131.

Graham H. (2004) Social determinants and their unequal distribution: clarifying policy understandings. The Milbank Quarterly 82:101-124.

Hamer L. (2003) Local government scrutiny of health: Using the new power to tackle health inequalities. Health Development Agency. London.

Hamer L. & Easton N. (2002) Community strategies and health improvement: A review of policy and practice. Health Development Agency, London.

Hamer L., Jacobson B., Flowers J. & Johnstone F. (2003) Health Equity Audit Made Simple: A briefing for Primary Care Trusts and Local Strategic Partnerships. Working Document January 2003. Health Development Agency & Public Health Observatories.

Hughes K., Bellis M.A. & Kilfoyle-Carrington M. (2001) Alcohol, Tobacco & Drugs in the North-West of England. Identifying a Shared Agenda. Northwest Public Health Observatory, Liverpool John Moores University, Liverpool.

Judge K. (2000) Testing evaluations to the limits: the case of English Health Action Zones. Journal of Health Services Research and Policy Vol. 5, No 1.

Judge K., Barnes M., Bauld L., Benzeval M., Killoran A., Robinson R., Wigglesworth R. & Zeilig H. (1999) Health Action Zones: Learning to make a difference. National Evaluation of Health Action Zones. A report submitted to the Department of Health.

Macintyre S. (1997) The Black Report and beyond: What are the issues? Social Science & Medicine 44:723-745.

Macintyre S., Chalmers I., Horton R. & Smith R. (1998) Independent Inquiry into Inequalities in health: Report of the Evaluation Group. Department of Health, London.

Mackenbach J. & Bakker M. (2002) Foreword. Teoksessa Mackenbach J. & Bakker M. (Eds.) Reducing inequalities in health: A European Perspective. Routledge, London & New York. pp. ix-xx.

McKee M. (2002) What can health services contribute to the reduction of inequalities in health? Scandinavian Journal of Public Health, Supplement 59: Reducing social inequalities in health, 54-58.

Millward L.M., Kelly M.P. & Nutbeam D. (2003) Public health intervention research - the evidence. Health Development Agency. London. www.hda.nhs.uk

NRU (2002) Factsheet No. 3. Health and neigbourhood renewal. Neighbourhood Renewal Unit. www.neighbourhood.gov.uk

NRU (2003) Factsheet 9. New Deal for Communities. Office of the Deputy Prime Minister, Neighbourhood Renewal Unit. www.neighbourhood.gov.uk

Public Health Observatories in England. Progress & Prospects 2000/2001. A Report to the National Governing Board.

Radford G./compiled by Sihto M. (2002) Experience of Governmental level HIA in the UK. Teoksessa Kauppinen T., Sihto M. Wiman R. & Lintula A. (Toim.) Human Impact Assessment. Report on the Seminar on Human Impact Assessment. Helsinki-Kellokoski, Finland, 24-25 January, 2002. Themes from Finland. Themes 4/2002. Stakes, Helsinki.

Speller V. & Kelly M. (2003) Getting Evidence into Practice to Reduce Health Inequalities. Context and Progress on HDA Implementation. Health Development Agency.

Tunstill J., Allnock D., Meadows P. & McLeod A. (2002) Early Experience of Implementing Sure Start. Sure Start National Evaluation. NESS/FR/01. www.surestart.go.uk

Vallgårda, S. (2001). Governing people's lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Public Health 11(4): 386-39.

Waller S., Naidoo B. & Thom B. (2002) Prevention and reduction of alcohol misuse. Evidence Briefing. Health Development Agency, London.

Watkins F., Bendel N., Scott-Samuel A. & Whitehead M. (2002) Through a glass darkly: what should public health observatories be observing? Journal of Public Health Medicine 24:160-164.

Whitehead M. (1997) Bridging the Gap. Working towards equity in health and health care. Karolinska institutet, Department of Publich Health Sciences. Sundbyberg.

Whitehead M., Scott-Samuel A. & Dahlgren G. (1998) Setting targets to address inequalities in health. The Lancet 351:1279-1282.

Hollanti

Dekker, E. (2000) Health Policy in the Netherlands: Description and Analysis of the Years of National Health Policy Development Emphasizing the Health for All Strategy, 110- 129. In Anna Ritsatakis, Ruth Barnes, Evert Dekker, Patsy Harrington, Simo Kokko, Peter Makara (eds.): Exploring Health Policy Development in Europe. WHO Regional Office for Europe.

Gunning-Schepers L. (1989) How to Put Equity in Health on the Political Agenda. Health Promotion International 4:149-50

Lancet, 2003, 361, January 11, The interview of Hans van Oers.

Mackenbach, J. (1994) Socioeconomic Inequalities in Health in the Netherlands: Impact of a Five Year Research Programme. BMJ 309: 1487-91

Mackenbach, J. & Stronks, K. (2002) A Strategy for Tackling Health Inequalities in the Netherlands. BMJ 325:1029-1032

Mackenbach J.P., Bakker M.J., Sihto M. & Diderichsen F. (2002) Strategies to reduce socioeconomic inequalities in health. Teoksessa Mackenbach J. & Bakker M. (Eds.) Reducing inequalities in health: A European Perspective. Routledge, London & New York. S. 25-49.

Mackenbach J, Bos V, Andersen O, Cardano M, Costa G, Harding S, Reid A, Hemstrom O, Valkonen T, Kunst AE. Widening socioeconomic inequalities in mortality in six Western European countries. International Journal of Epidemoilogy 2003:32:830-837.

RIVM/National Institute for Public Health and Environment. Health on Course? Key Messages from the 2002 Dutch Public Health Status and Forecasts Report, 2002, Bilthoven.

Stronks K. (2002) The Netherlands. Teoksessa Mackenbach J. & Bakker M. (Eds.) Reducing inequalities in health: A European Perspective. Routledge, London & New York. S. 249-261.

Stronks, K. (2002) Generating Evidence on Interventions to Reduce Inequalities in Health: the Dutch Case. Scand J Public Health 30: (suppl 59) 20-25.

Water HPA van de & Herten van L. M. Bull's Eye or Achilles' Heel. WHO's European Health for All Targets Evaluated in the Netherlands. TNO Prevention and Health, Leiden 1996

Water HPA van de & Herten van L. M. Health Policies on Target? Review of Health Target and Priority Setting in 18 European Countries. TNO Prevention and Health, Leiden 1998

Whitehead, M. Diffusion of Ideas on Social Inequalities in Health: A European Perspective. The Milbank Quarterly, 1998, 76, 3: 469-492

Saksa

Mielck A. (2000) Soziale Ungleichheit und Gesundheit - Empirische Ergebnisse, Erklärungsansäntze, Interventionsmöglichkeiten. Verlag hansa Huber, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle.

Pott E. ja Lehmann F. (2002)Intervention zur Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Gruppen. Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 45:976-983.
 
Päivitetty 25.5.2007