EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Pohjois-Pohjanmaa ja Oulun lääni» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

TEROKA-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä järjestösektorin kanssa viemällä terveyserojen kaventamiseen liittyvää tietoutta ja toimintaa käytännön tasolle. Terveyden edistämisen keskus (Tekry) on TEROKAn tärkeä yhteistyökumppani, ja Tekryn jäsenjärjestöjen kautta saadaan luonteva yhteys terveyden edistämisen käytännön työhön.

TEROKAn yhtenä päätavoitteena on kartoittaa ja edistää terveyserojen kaventamiseksi tarvittavaa eri tahojen yhteistoimintaa. Yhteistoimintaverkostojen luomisen ja kumppanuustyön tavoitteena on saada terveyserojen kaventamisnäkökulma voimakkaammin esiin muun muassa järjestöjen toiminnassa ja edistää eri toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Yhteistyön keskeisenä toimintamuotona ovat olleet eri tahoja yhteen tuovat työpajat. Työpajoissa on käynyt ilmi, että usea terveyden edistämisen järjestö tai alueellinen ohjelma on kiinnostunut toimimaan terveyserojen kaventamiseksi. Järjestöt tarvitsevat kuitenkin lisätietoa käytännön keinoista ja toimintamalleista, joissa terveyserojen kaventaminen on otettu huomioon ja joiden esimerkkiä voidaan soveltaa muualla.

Yhteistyötä ja keskustelua mm. kansanterveysjärjestöjen ja Tekryn, STM:n alaisten sektoritutkimuslaitosten, Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja sen välityksellä muiden valtionhallinnon sektoreiden kanssa on jatkettu mm. TEROKA-hankkeen ohjausryhmässä ja Kansanterveyden neuvottelukunnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahojen jakoperusteissa on viime vuosina painotettu väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen tähtäävää toimintaa. Sosioekonomiset terveyserot mainitaan myös useiden järjestöjen toimintasuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa. Tekry on marraskuussa 2006 käynnistänyt järjestöselvityksen, jonka tavoitteena on järjestöjen 2000-luvun toiminnan läpikäyminen sosioekonomisten terveyserojen kaventamisen ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. TEROKA antaa asiantuntija-apua selvitystyön suunnittelussa ja toteutuksessa.  Tietoa järjestöselvityksestä Promo-lehdestä nro 48 (s.21).


Järjestösektorin kannanottoja ja artikkeleita


Eduskunnan terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä, jonka sihteerinä toimii Tekryn toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, julkaisi keväällä 2006 erityisesti lasten ja nuorten terveyseroja käsittelevän kannanoton. Kannanotossa TEROKAn kokoamiin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin pohjautuen asiantuntijaryhmä toteaa, että terveyserojen kaventaminen edellyttää toimia monilla yhteiskuntapolitiikan alueilla ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Asiantuntijaryhmä suosittelee, että sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen sisällytetään yhdeksi keskeisimmistä seuraavien vuosien yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan Tekryn sivuilla.

Tekryn julkaiseman Promo-lehden numerossa 33 on käsitelty laajasti terveyseroja ja haastateltu TEROKA-ryhmän tutkijoita. Lehti on luettavissa sähköisenä versiona täällä. Myös Promo-lehden numerossa 46 on teemana terveyserot. Promo-lehden numerossa 48 käsitellään Tekryn ja TEROKAn yhteistyönä tehtyä järjestöselvitystä.


TEROKAn tutkijat ovat kirjoittaneet artikkelin myös Terveys ry:n Terveyssanomat-lehteen (2/2005). Jutussa pohditaan terveyden edistämistä, terveyseroja ja mahdollisia toimintakeinoja terveyserojen kaventamiseksi. Artikkeli on luettavissa täällä.

Sydän-lehden 3/2005 pääkirjoituksessa Sydänliiton pääsihteeri Tor Jungman kirjoittaa väestöryhmien välisistä terveyseroista erityisesti sydän- ja verisuoniterveyden näkökulmasta. Kirjoitus on luetttavissa Sydänliiton sivuilla.


Päivitetty 28.6.2007