EtusivuTausta ja tavoitteetToimintaKANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMAKUNTAYHTEISTYÖ» Kainuun maakunta» Kainuun tulosmateriaalit» Turun kaupunki» Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen» Terve Kunta -verkostoTEVA» TEVA-seminaarin materiaalitJÄRJESTÖYHTEISTYÖKANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ» Closing the Gap» EQUIPOP-hanke» Eurothine» Health in All PoliciesTietoa terveyseroistaLinkitYhteystiedotIn English
   
Kainuun maakunta

Tähtäimessä terveyden tasa-arvo Kainuussa -pilotti


Tausta
TEROKA on käynnistänyt väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen tähtäävän yhteistyön Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamishankkeen toteuttamista varten Kainuun maakunta -kuntayhtymä on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) terveyden edistämisen määrärahaa vuodelle 2006. Yhteistyöneuvotteluissa sovittiin, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä käyttää terveyden edistämisen määrärahansa TEROKAn asiantuntijuuteen perustuvaan maakunnalliseen kattavaan nykytilan analyysiin maakunnan (9 kunnan) sosioekonomisista terveyseroista. Analyysiin käytetään jo olemassa olevia tietoja, kirjataan analyysivaiheen aikana ilmenneet tietopuutteet, jotka myöhemmin pyritään poistamaan. Analyysilla aloitettua yhteistyötä tullaan jatkamaan. Kainuu on halukas tekemään TEROKAn kanssa yhteistyötä ja haluaa olla oppimassa, mutta myös välittämässä tietoa valtiovallan suuntaan. Kainuu toimii pilottialueena ja yhteistyökumppanina terveyserojen kaventamisratkaisujen etsimiseksi.

Tähtäimessä terveyden tasa-arvo Kainuussa -osahankkeessa kerätään ja analysoidaan tietoa erilaisista kansallisista rekistereistä ja kyselyistä, jotta saataisiin kattava kuva sosioekonomisista terveyseroista sekä niiden determinanteista Kainuun maakunnassa. Selvitystä syvennetään avainhenkilöiden haastatteluin. Tämän pilotin tarkoituksena on myös aloittaa väestöryhmien välisten terveyserojen seurantajärjestelmän prototyypin kehittäminen, jotta kansanterveyslain velvoittama väestöryhmien välisten terveyserojen seuranta olisi mahdollista myös muissa maakunnissa sekä kunnissa. Pilotin loppuraportti julkaistaan keväällä 2007, mutta tuloksia ja materiaalia tutkimuksesta julkistetaan näillä sivuilla jo ennen loppuraportin ilmestymistä. (>> Kainuun tulosmateriaalit )


Aineisto ja menetelmät
Teroka-projektin laajamittainen yhteistyö mahdollistaa tämän pilotin pohjustamisen monialaiselle ammattitaidolle sekä monipuolisille aineistoille. Aineistot on koottu useista rekistereistä ja kyselyistä, jotta saataisiin analysoitua tietoa terveyseroista sosioekonomiseen asemaan liitettynä, jota kuvataan pääasiassa koulutuksella (omalla tai vanhemman). Aineistoista on erotettavissa nämä tiedot nuorista, työikäisistä sekä vanhemmista ihmisistä. Tässä vaiheessa pilotissa käytetään neljää eri aineistoa: (1) Kouluterveyskysely (STAKES), (2) Vuosittainen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (KTL), (3) Kuolleisuusaineisto kuolinsyytietojen mukaan (Tilastokeskus ja Helsingin yliopiston väestötieteen laitos) ja (4) Terveyspalveluiden käyttöä koskeva aineisto (STAKES).

Tähtäimessä terveyden tasa-arvo Kainuussa -pilotti:
  • Vahvistaa tietopohjaa ja seuraa sosioekonomisia terveyseroja Kainuun maakunnassa, koko Suomessa sekä vertailualueilla
  • Aloittaa väestöryhmien välisten sosioekonomisten terveyserojen paikallistason prototyypin kehittämisen
  • Identifioi ja kirjaa ilmenevät tietopuutteet
  • Välittää tietoa Kainuun päätöksentekijöille ja nostaa heidän tietoisuuttaan sosioekonomisista terveyseroista
  • Kehittää yhteistyössä kainuulaisten päätöksentekijöiden kanssa tietojen pohjalta konkreettisia toimintamalleja terveyserojen kaventamiseksi, joita käytetään maakunnallisessa päätöksenteossa 

Lisätietoja:
Risto Kaikkonen
TEROKA-projekti           
Kansanterveyslaitos
Terveyden ja toimintakyvyn osasto       
Kansanterveystutkimuksen yksikkö       
Mannerheimintie 160           
00300 Helsinki               
puh. (09) 4744 8176           
e-mail etunimi.sukunimi@ktl.fi

Kainuu-pilotin ohjausryhmä:
Annikki Aitoaho (Kainuun maakunta)
Satu Helakorpi (Kansanterveyslaitos)
Tommi Härkänen (Kansanterveyslaitos)
Ilmo Keskimäki (Stakes)
Seppo Koskinen (Kansanterveyslaitos)
Eila Linnanmäki (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Tuija Martelin (Kansanterveyslaitos)
Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Marita Pikkarainen (Kainuun maakunta)
Tuomo Pääkkönen (Kainuun maakunta)
Ritva Prättälä (Kansanterveyslaitos)
Tuulia Rotko (Stakes)
Marita Sihto (Stakes)
Kaija Tuomi (Työterveyslaitos)


Tackling Health Inequalities in Kainuu Region in Finland
Hankkeen esittely Health in All Policies -EU-konferenssissa Kuopiossa 20.-21.9.2006

Päivitetty 11.1.2007